Giá trị tiêu biểu

Đầu tư Chuỗi giá trị

Cung cấp từ cây giống đến sản phẩm cuối đến tay người tiêu dùng như hạt, mỹ phẩm từ quả macca

Cung cấp từ cây giống đến việc sản phẩm cuối đến tay người tiêu dùng như hạt, mỹ phẩm từ quả macca

Sản xuất - Kinh doanh

Sản xuất - Kinh doanh

Chủ động nguồn nguyên liệu, trực tiếp sản xuất các sản phẩm và xúc tiến thương mại, đầu tư
Nghiên cứu - Chuyển giao

Nghiên cứu - Chuyển giao

Thành lập các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tăng năng suất gieo trồng và sản xuất macca